Wednesday, May 29, 2013

Giya Ecuador

Esta gof apmam este na hinanao-hu, lao ti mismo munhayan. Matto di lamita ha'!

Esta munhayan i fine'nina na patte. Lumiliko' yu' giya California ya hu bisita diferentes na inetnon Chamorro guihi. Na'yafai este sa' sumugon yu' gi kareta para 1000 na miles gi tres dihas ha'.

Pa'go mafatto yu' giya Ecuador. Para bei hu fama'nu'i guini gi i UN Regional Seminar. Para bai hu fa'nu'i i kumiti put i estao pa'go giya Guahan, ya bai hu apatte siha ni' inaligao-ku put i "decolonial deadlock."

Estague i inatan ginnen i kuato-ku gi i hotet.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails